ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ် (Forgiveness)

ၼၢင်းမွၵ်ႇၶမ်းလၢတႈလွင်ႈ ပွႆႇလွတ်ႈ​ဢပျတ်ႈ​ၵၼ်

«ႁႂ်ႈ​ၵေႃႉ​ၼိုင်ႈ​လႄႈ​ၵေႃႉ​ၼိုင်ႈ​ဢဵတ်းလူ​ၵၼ်၊ႁၵ်ႉ​ႁွမ်​ၸူမ်းပႅင်း​ၵၼ်​လႄႈ​ၵေႃႉ​ၼိုင်ႈ​လႄႈ​ၵေႃႉ​ၼိုင်ႈ​ပွႆႇလွတ်ႈ​ဢပျတ်ႈ​ၵၼ်​မိူၼ်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ဢၼ်​ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ​ပွႆႇလွတ်ႈ​ဢပျတ်ႈ​သူ​လူၺ်ႈ​ၸဝ်ႈ​ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ​တႃႉ။»
ဢေးၽႅတ်ႈ 4:32

« Older posts